Nooh - سورة نوح - ( Noah ) - Read Quran القران الكريم in Farsi translation
 
Makkah and Madina | Quran Teacher New | Listen Quran Online | Read Quran Online in Uthmani Script | FREE Dictionary | Prayer Times New
Eid Al-Fitr: Sunday, June 25, 2017 (Shawwal 1, 1438) is the First day of Eid Al-Fitr in Saudi Arabia. Check Hijri Islamic Calendar

The Quran  in
Show Arabic Text Show All Translations
سورة نوح
Nooh | 28 verses | Noah | Sura #71 | Meccan
Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1ما نوح را به سوی قومش فرستادیم که قوم خود را پیش از آنکه عذابی دردناکبه آنان رسد، بیم ده.
 
2گفت: ای قوم من! همانا من شما را بیم دهنده ایآشکارم،
 
3که خدا را بپرستید و از او پروا کنید و از من اطاعت نمایید،
 
4تا خدا گناهانتان را بیامرزد و شما را تا زمانی معین مهلت دهد. اگر آگاهی داشته باشید [توجه خواهید کرد که] بی تردید هنگامی که اجل خدایی فرا رسد، تأخیر نخواهد داشت.
 
5گفت: پروردگارا! همانا قوم خود را شب و روز [به آیین توحید] دعوت کردم،
 
6ولی دعوت من جز بر فرارشان نیفزود،
 
7و من هرگاه آنان را دعوت کردم تا آنان را بیامرزی، انگشتان خود را در گوش هایشان کردند و جامه هایشان را به سر کشیدند و بر انکار خود پافشاری ورزیدند و به شدت تکبّر کردند،
 
8آن گاه آنان را آشکارا دعوت کردم،
 
9سپس آشکار و پنهان آنان را خواندم.
 
10پس [به آنان] گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره بسیار آمرزنده است.
 
11تا بر شما از آسمان باران پی در پی و با برکت فرستد،
 
12و شما را با اموال و فرزندان یاری کند، و برایتان باغ ها و نهرها قرار دهد،
 
13شما را چه شده که [ربوبیت خدا را نفی کرده و در نتیجه از بندگی اش دست برداشته و] به عظمت و بزرگی خدا امید ندارید؟
 
14در حالی که شما را مرحله به مرحله [خاک، نطفه، علقه، مضغه، گوشت، استخوان و...] آفریده است
 
15آیا ندانسته اید که خدا هفت آسمان را چگونه بر فراز یکدیگر آفرید؟
 
16و ماه را در میان آنها روشنی بخش، و خورشید را چراغ فروزان قرار داد،
 
17و خدا شما را از زمین [مانند] گیاهی رویانید،
 
18سپس شما را در آن باز می گرداند و باز به صورتی ویژه بیرون می آورد،
 
19و خدا زمین را برای شما فرشی گسترده قرار داد،
 
20تا از راه ها و جاده های وسیع آن [هر جا که خواستید] بروید؟
 
21نوح گفت: پروردگارا! آنان از من نافرمانی کردند و از کسانی [چون سردمداران کفر و متولیان بتخانه] پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان جز خسارت و زیانی بر آنان نیفزود!
 
22و [این پیشوایان گمراهی، برای گمراه نگاه داشتن این مردم] نیرنگی بزرگ به کار گرفتند،
 
23و گفتند: دست از معبودانتان بر ندارید، و هرگز [بت های] وَدّ و سواع و یغوث و یعوق و نسر را رها نکنید؛
 
24همانا بسیاری را گمراه کردند. و [پروردگارا!] ستمکاران را جز گمراهی میفزا.
 
25[همه آنان] به سبب گناهانشان غرق شدند و بی درنگ در آتشی درآورده شدند که [از آن] در برابر خدا برای خود یاورانی نیافتند،
 
26و نوح گفت: پروردگارا! هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار
 
27که اگر آنان را باقی گذاری، بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی بدکار و ناسپاس زاد و ولد نمی کنند.
 
28پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و هر کس که با ایمان به خانه ام درآید و همه مردان و زنان با ایمان را بیامرز، و ستمکاران را جز هلاکت میفزای.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website


Quran Teacher New
Advertisements
Quran Teacher for iPhone/iPad - FREE
Learn to read the Quran on your iPhone and iPad from Quran Teacher FREE.

Download FREE Dictionary having sound on Mobile Phones:


1- English Audio Dictionary for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Arabic Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

2- Urdu Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

3- New Hindi Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

4- New Computer Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

6- New Chinese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

7- Idioms Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

8- English Synonyms Dictionary iPhone/iPod/iPad | Android

9- Russian Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

10- French Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

11- Spanish Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

12- Japanese Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

13- German Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

14- Arabic Medicine Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

15- Arabic Technical Dictionary English for iPhone/iPod/iPad | Android

Quran Auto Reciter - FREE
Read the Quran in Arabic, English and Urdu. Listen the Quran from a vast choice of famous reciters. (Ms Windows 10/8/7/Vista/XP/98/2000)
www.searchtruth.comPrayer Times New

Hijri Islamic CalendarNew


Quran | Hadith | Free Code | Words | Learn Arabic | Makkah | Madina | App Store | Baby Names | About Islam | Prayer Times | Contact us

         


Copyright © 2017 SearchTruth.com. All rights reserved.