6491 words used in the Mohsin Khan Translation of Holy Quran  
  1    7    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z  
Other Languages
  68 words used in the Mohsin Khan Translation of Holy Quran that start with "K"  
(1) Ka'bah
(2) Ka'bahat
(3) Kaf-Ha-Ya-'Ain-Sad
(4) Kafarah
(5) Kafirun
(6) Kafur
(7) Kalab
(8) Kan'anyyun
(9) Karim
(10) Kathir
(11) Katibin
(12) keep
(13) Keeper
(14) keepers
(15) keeping
(16) keeps
(17) kept
(18) keys
(19) Khairatun-Hisan
(20) Khal
(21) Khalat
(22) Khalifah
(23) Khalil
(24) Khalq-illah
(25) Khati'un
(26) Khaulah
(27) Khidr
(28) Khutbah
(29) kidnap
(30) kill
(31) killed
(32) killer
(33) killing
(34) kills
(35) kin
(36) kind
(37) kindle
(38) kindled
(39) kindly
(40) Kindness
(41) kindnesses
(42) kindred
(43) kinds
(44) king
(45) kingdom
(46) kings
(47) kinsfolk
(48) kinship
(49) kinsman
(50) kinsmen
(51) Kiraman
(52) kith
(53) kneeling
(54) knees
(55) knew
(56) knife
(57) knot
(58) knots
(59) know
(60) Knower
(61) knowing
(62) knowingly
(63) knowledge
(64) known
(65) knows
(66) Korah
(67) Kufr
(68) Kursi
  1